Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Scalable Coach is onderdeel van The Adventure BV gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68090064 onder leiding van Merel Pyhala.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Merel Pyhala een overeenkomst is aangegaan. 1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Merel Pyhala voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als business strateeg en coach voor ondernemers geven van begeleiding en coaching om te groeien met het bedrijf, meer winst en omzet te genereren, leiderschap te creëren en rust te ervaren door middel van een exclusief business coaching traject door middel van bijvoorbeeld 1-op-1 sessies, strategiesessies, VIP livedagen, online academy, een community, groepssessies en online coaching.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Merel Pyhala en de klant krachtens welke Merel Pyhala de dienst zal uitvoeren. 1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Merel Pyhala.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Merel Pyhala worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.scalablecoach.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Merel Pyhala gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten,
verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Merel Pyhala en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Merel Pyhala zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Merel Pyhala zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 24 uur na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt en de eerste betaling doet, dan vervalt het aanbod.
3.2. Merel Pyhala zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.
3.3. Merel Pyhala behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren alvorens
Merel Pyhala start met de uitvoering van de opdracht. In het aanbod wordt het bedrag van de aanbetaling opgenomen en deze aanbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Tevens behoudt Merel Pyhala zich het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Merel Pyhala afhangt van feedback of input van de klant, is Merel Pyhala nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Merel Pyhala is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Merel Pyhala het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Merel Pyhala is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Merel Pyhala gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Merel Pyhala behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Merel Pyhala zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Merel Pyhala bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coaching sessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Merel Pyhala verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Merel Pyhala binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Merel Pyhala heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Merel Pyhala zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant de overeenkomst vóór betaling van de eerste factuur wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 10% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
4.7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Merel Pyhala zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MEREL PYHALA
5.1. Merel Pyhala garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Merel Pyhala spant zich in om de gegevens die Merel Pyhala voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Merel Pyhala met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Merel Pyhala is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Merel Pyhala en/of overige promotionele uitingen van Merel Pyhala. 5.5. Merel Pyhala is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
5.6. Merel Pyhala werkt voornamelijk online en zorgt zelf voor een locatie waar de eventuele offline sessies en/of live dagen kunnen plaatsvinden.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Merel Pyhala te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Merel Pyhala onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Merel Pyhala om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Merel Pyhala zijn verstrekt, heeft Merel Pyhala het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Merel Pyhala steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Merel Pyhala geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Merel Pyhala binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na afronding van het traject. De klant vrijwaart Merel Pyhala één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Merel Pyhala nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Merel Pyhala niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Merel Pyhala inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Merel Pyhala is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Merel Pyhala tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Merel Pyhala te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Merel Pyhala opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Merel Pyhala vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Merel Pyhala niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Merel Pyhala, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Merel Pyhala mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
7.5. Aan de leveringsplicht van Merel Pyhala zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Merel Pyhala geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 8.2. Alle door Merel Pyhala verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Merel Pyhala biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in 1 of deeltermijnen te betalen. De 1e termijnbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Merel Pyhala. 8.4. In geval van niet-tijdige betaling kan Merel Pyhala besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. De duur van het traject wordt nimmer hierdoor verlengd. Indien een niet-tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Merel Pyhala besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet-tijdige betaling, dat wil zeggen wanneer de factuur niet binnen de betaaltermijn is voldaan, is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Merel Pyhala voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Merel Pyhala elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Merel Pyhala zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Merel Pyhala verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Merel Pyhala kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Merel Pyhala een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Merel Pyhala geleverde producten en diensten blijven eigendom van Merel Pyhala totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Merel Pyhala zijn voldaan.
8.11 Digitale downloads waaronder Canva/Kajabi templates kunnen niet geretourneerd worden. Gezien de aard van het product kunnen geen restituties verleend worden.  

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Merel Pyhala tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Merel Pyhala geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Merel Pyhala en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Merel Pyhala.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Merel Pyhala ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Merel Pyhala, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Merel Pyhala is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Merel Pyhala plaatst of aan Merel Pyhala toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Merel Pyhala vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Merel Pyhala recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Merel Pyhala en de klant is te typeren als een inspanning overeenkomst waarbij Merel Pyhala gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Merel Pyhala kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Merel Pyhala gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Merel Pyhala zijn geadviseerd.
10.3. De inhoud van de sessies en de online modules zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een psycholoog of psychiater. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Merel Pyhala aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Merel Pyhala behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, psycholoog of psychiater indien zij dit nodig acht.
10.4. Indien Merel Pyhala onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Merel Pyhala dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Merel Pyhala aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Merel Pyhala toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.6. Merel Pyhala sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Merel Pyhala geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Merel Pyhala.
10.7. Merel Pyhala is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10.8. De klant vrijwaart Merel Pyhala voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Merel Pyhala.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Merel Pyhala is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Merel Pyhala is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Merel Pyhala weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Merel Pyhala kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Merel Pyhala een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Merel Pyhala onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel van Merel Pyhala, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Merel Pyhala, wanprestatie door leveranciers van Merel Pyhala waardoor Merel Pyhala haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Merel Pyhala of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Merel Pyhala tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht  verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Merel Pyhala in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Merel Pyhala, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Merel Pyhala de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Merel Pyhala voortvloeiende verplichting;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Merel Pyhala
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan 
niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen. Merel Pyhala zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Merel Pyhala vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Merel Pyhala behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Merel Pyhala overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Merel Pyhala zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Merel Pyhala in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Merel Pyhala worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Merel Pyhala aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Merel Pyhala.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Merel Pyhala te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Merel Pyhala, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, SESSIES
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Merel Pyhala aan te bieden of te doen geven. 14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Merel Pyhala aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan
hem/haar gedoceerde wijze en methode van Merel Pyhala in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Merel Pyhala is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Merel Pyhala, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Merel Pyhala worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.6. De door Merel Pyhala aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten en de online academy mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Merel Pyhala waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online trajecten/modules/cursussen, is Merel Pyhala gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.
14.7. Merel Pyhala geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Merel Pyhala wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.
14.9. Merel Pyhala spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Merel Pyhala verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.10. Na het einde van de coaching heeft de klant geen recht meer op de inhoud van de online leeromgeving, Google Drive map en besloten Facebook groep. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden. Merel Pyhala streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Merel Pyhala besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Merel Pyhala de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Merel Pyhala meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
14.11. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen en/of trainingen van Merel Pyhala is niet mogelijk. Wel is de klant gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de gegevens van de nieuwe deelnemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van het de livedag en/of training aan Merel Pyhala zijn gemeld.
14.12. Merel Pyhala is gerechtigd de livedagen en/of trainingen te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag
binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.
14.13. Indien Merel Pyhala door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum.
14.14 Afwijzing van garanties: Merel Pyhala geeft geen garanties met betrekking tot enig aspect van een programma of traject of enig materiaal dat daarmee verband houdt of dat wordt aangeboden in verband met het Programma en wijst, voor zover mogelijk onder de wetgeving die op deze overeenkomst van toepassing is, alle impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, tijdigheid en verhandelbaarheid. De Deelnemer aanvaardt en stemt ermee in dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor zijn/haar vooruitgang en resultaten en dat Merel Pyhala geen mondelinge of schriftelijke verklaringen, garanties of waarborgen biedt met betrekking tot de toekomstige verdiensten, bedrijfswinsten, marketingprestaties, klantgroei of resultaten van welke aard dan ook van de Deelnemer. De Onderneming garandeert niet dat de Deelnemer resultaten zal behalen met behulp van de ideeën, hulpmiddelen, strategieën of aanbevelingen die tijdens het Programma of traject worden gepresenteerd, en niets uit het Programma vormt een belofte of garantie aan de Deelnemer van dergelijke resultaten. Alle voorbeelden van door anderen verdiende inkomsten of getuigenissen zijn niet bedoeld als een belofte of garantie van de eigen verdiensten of succes van de Deelnemer. 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ADVERTENTIE CAMPAGNE BEHEER (META)
15.1 Merel Pyhala en haar trainingen zijn op geen enkel mogelijke manier verbonden aan- of aanbevolen door Facebook (Meta).
15.2 Merel Pyhala is niet aansprakelijk voor de acties die Meta uitvoert (b.v. het sluiten van accounts, afwijzen van advertenties). Merel Pyhala zal in dit geval adviseren welke acties de klant zou kunnen doen om dit ongedaan te krijgen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de status van je advertentie account, plus het bijhouden van betalingen en eventueel meldingen, notificaties rondom de status van het advertentie account.
15.3 Merel Pyhala is niet aansprakelijk voor het resultaat van de advertentie campagne. Merel Pyhala heeft hier een adviserende rol in, waar geen rechten aan verleend kunnen worden.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Merel Pyhala en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Merel Pyhala alleen bindend indien en voor zover deze door Merel Pyhala uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Merel Pyhala op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Merel Pyhala hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Merel Pyhala partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Merel Pyhala zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Merel Pyhala en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Disclaimer: Merel Pyhala is op geen enkele mogelijke manier gekoppeld met software compagnies zoals Kajabi, Airtable, WebinarGeek, Plug&Pay, Kennis-shop. Het kan wel zijn dat deze software compagnies een affiliate commissie uitbetalen per doorverwezen klant.

Close

75% Complete

My gift to you...

Download the Purpose Roadmap including workbook to craft your own Purpose for your life & business.